dogcatrabbithamsterferretTurtlelizardfishParrotbird
Начало Специални предложения Най-популярни

Добре дошли на сайта http://bg-pet.com - радваме се, че проявявате интерес към предлаганите от нас стоки и услуги.

Надяваме се, че ще бъдете 100% доволни от закупените от вас стоки. Можете да ги върнете в рамките на две седмици след получаването, в непокътнат вид. Това означава - без да сваляте етикетите, без да са използвани и в общо добро състояние, като това, в което са получени. Транспортните разходи по връщане и замяна на продукта са за сметка на клиента. Веднага след като получим обратно продукта, ще ви възстановим парите за покупката, минус транспортните разходи, направени от нас.

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Мелиа ЕООД зачита неприкосновеността на личните данни на клиентите си и гарантира в максимална степен защитата на предоставените данни, обработвани във връзка с предоставяни от дружеството услуги.

Настоящата Политика за поверителност е изготвена и се основава на действащото българско законодателство в областта на защитата на личните данни и Регламентите на ЕС

Всички изменения и допълнения в Политиката за поверителност ще бъдат прилагани само след публикуване на актуалното съдържание, достъпно чрез нашия уеб сайт

Политиката за поверителност е приложима за Вашите лични данни, ако сте физическо лице или представител на юридическо лице, което е клиент на нашия онлайн магазин. Същата ще Ви разясни каква лична информация обработваме при предоставяне на услугите ни и какви са правата Ви като субект на личните данни.

Използвайки тази Интернет страница, Вие се съгласявате с условията относно събирането, използването и разкриването  на Вашите лични данни в съответствие с Политиката ни за поверителност.

Личните данни се събират на основание съгласие на потребителя, което се предоставя при извършване на поръчка.

Събиране и обработка на лични данни

МЕЛИА ЕООД  е търговското дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 175124511, което събира, обработва и съхранява лични данни при условията на настоящата Политика за поверителност.

Според GDPR физическите и юридически лица имат право да получат следната информация в рамките на един месец след като направят запитване за нея:

- Цели на обработка на информацията
- Категории лична информация, които се обработват
- С кого бива споделяна тяхната лична информация и какви средства за защитата й се използват
- Период на съхраняване на информацията
- Имат право да поискат корекция, изтриване или да възразят срещу обработката на личната им информация
- Имат право да подадат оплакване пред надзорните органи
- Имат право да знаят по какъв начин се съхранява и обработва информацията
- Имат право да поискат незабавно изтриване на тяхната информация, в случай на отказ от направена в сайта поръчка

I. Категории данни:

1.1 Предоставени от Вас данни, необходими за идентификация и изпълнение на договорните задължения:

–      име и фамилия, адрес, телефон и адрес на електронната поща за връзка с Вас, или посочени от Вас лица за контакт;

1.2. Данни, използвани от нашата фирма в процеса на предоставяне на услугите:

–       номер на договор, номер на товарителница, номер на поръчката;

–       данни, необходими за изготвяне на фактури, информация за юридическото лице;

–       информация за начин на плащане, извършени и дължими плащания;

–       информация за промени в ползването на услугите, ограничения и възстановяване на услугите;

–       IP адрес при подаване на поръчка;

–       вид на устройството, от което е осъществен достъп до сайта ни, неговата операционна система и вид на използвания браузър;

–       информация за вида и съдържанието на договорното отношение, както и всяка друга информация, свързана с договорното правоотношение, включително изпратени писма на електронна поща, информация за заявките Ви за отстраняване на проблеми, жалби, рекламации, оплаквания и друга обратна връзка, която получаваме от Вас

II. Цели и правни основания за обработване на личните данни

2.1. Мелиа ЕООД събира и обработва личните данни, които са предоставени директно от Вас само за следните цели, а именно:

–       с цел предоставяне на услуги, които предлагаме на  бъдещите и настоящи клиенти;

–       за осъществяване на контакт с Вас чрез email;

–       за изпълнение на задължения по договор;

–       за изпълнение на нормативно установено задължение, в съответствие с приложимото право;

–       счетоводни цели;

-–      след обслужване на поръчката, Вашите лични данни се изтриват след 8 седмици и не се съхраняват повече при нас.

–      не изпращаме на клиентите си рекламни съобщения, е-мейли и никакви допълнителни съобщения, освен необходимите за целите на обслужване на направената поръчка

2.2.Мелиа ЕООД обработва Вашите лични данни, които са събрани автоматично единствено за следните цели, а именно:

–      обслужване на поръчките, направени от клиентите

2.3.Мелиа ЕООД няма право да използва събраните личните данни за други цели, освен посочените в този раздел от настоящата Политика за поверителност. Ние не предоставяме лични данни на трети страни.

III. Принципи при обработка на личните данни

Мелиа ЕООД следва следните принципи при обработка на личните данни, а именно:

–       Личните данни се обработват законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин по отношение на субекта на данните;

–       Личните данни се събирани за конкретни, изрично указани и легитимни цели и не се обработват по начин, несъвместим с тези цели;

–       Личните данни са ограничени до необходимото във връзка с целите, за които се обработват;

–       Личните данни се съхраняват във форма, която да позволява идентифицирането на субекта на данните за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват личните данни;

–       Личните данни са обработвани по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурността им.

IV. На кого могат да бъдат предоставени личните данни

4.1. Има право да разкрива обработваните лични данни на физическите лица, за които се отнасят данните.

4.2. На администратори на лични данни, на които предоставяме личните Ви данни, обработващи данните Ви на собствено основание и от свое име:

–       компетентни органи, които по силата на нормативен акт имат правомощия да изискват от нас предоставянето на информация, сред която и лични данни, като съдебни и различни надзорни/регулаторни държавни органи;

–       на лица, обработващи личните данни, които предоставят услуги в полза на дейностите, които извършваме или имат пряк/косвен достъп до личните Ви данни;

–       куриерски фирми с оглед изпълнение на договорните ни задължения по доставяне на закупени стоки;

–       счетоводна фирма, обслужваща дейността на Мелиа ЕООД;

–       лица, които поддържат оборудване и софтуер, използвани за обработване на личните Ви данни;

–       банките и други разплащателни фирми, обслужващи плащанията, извършени от Вас;

V. Вашите права във връзка с обработването на личните данни

Като наш клиент и по отношение Вашите лични данни имате следните права:

–       да получите достъп до личните Ви данни и информация, свързана с тях. Може да поискате от нас информация дали и за какви цели обработваме Ваши лични данни с писмено заявление със съдържанието, посочено в чл. 29 ЗЗЛД;

–       да изискате да се заличат, коригират или блокират личните Ви данни, когато са неточни или следва да се допълнят, или обработването им не отговаря на изискванията на законодателството;

–       да възразите по всяко време срещу обработването на личните Ви данни при наличие на законово основание за това;

–       да оттеглите своето съгласие за обработка на личните Ви данни и да поискате изтриването им.

   Тази Политика за поверителност се въвежда във връзка с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО.

Приемам >

Добре е родителите да знаят, че информацията, предоставена от децата им в чат сесии, форуми, и др. може да доведе до нежелателни последствия - например до получаване на множество спам-съобщения на е-мейл адрес, обявен във форум, и др. Препоръчително е да инструктирате децата си да не дават никаква лична информация при контакти по Интернет, или поне да не го правят без ваше знание.

 

Design Melia Ltd ***** All Rights Reserved